Fundusze Europejskie, śląskie, Unia Europejska

Dobre zmiany

Dobre zmiany

Projekt realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania 7.4.

Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) dla poddziałania 7.4.2.

 

Szkolenie skierowane jest dla osób, które spełniają jedno z poniższych kryteriów

1) Jest w grupie osób zagrożonych zwolnieniem (co to oznacza w praktyce? Zagrożona zwolnieniem jest każda osoba, świadcząca stosunek pracy w przedsiębiorstwie, w którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy doszło do chociaż jednego zwolnienia z przyczyn niezależnych od pracownika [przyczyny ekonomiczne, redukcja etatów itp. ] lub gdy przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji gospodarczej );
Wystarczy jeden podpis osoby upoważnionej, potwierdzający w/w stan by wziąć udział w szkoleniu.

2) Znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy z przyczyn pracodawcy lub został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia umowy;

3) Został zwolniony w okresie do 6 miesięcy z przyczyn niezależnych od pracownika.

/media_files/dobre_zmiany5,37.jpeg

 

Projekt obejmuje:

 • kurs z zakresu prawa jazdy kategorii C oraz C+E łącznie dla 48 uczestników
 • kurs prawa jazdy kat. B dla 36 uczestników
 • spotkanie z doradcą zawodowym dla 84 uczestników
 • spotkanie z pośrednikiem pracy dla 84 uczestników
 • szkolenie zawodowe na przedstawicieli handlowych dla 36 uczestników
 • szkolenie z zakresu radzenia sobie ze stresem dla 36 uczestników
 • szkolenie z zakresu zarządzania czasem dla 36 uczestników
 • kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, dla 48 uczestników
 • kurs obsługi systemu CRM i nawigacji GPS, dla 84 uczestników
 • kurs nauki języka obcego, dla 48 uczestników
 • szkolenie ECDL base dla 36 uczestników
 • jednorazowe podejście do egzaminu zewnętrznego dla każdego z ww. kursów. Dla 84 uczestników
 • refundacja kosztów wynagrodzenia przez pierwsze 3 miesiące pracy

 

Wypełnij formularz on-line

Pobierz regulamin uczestnictwa w projekcie

Pobierz formularz zgłoszeniowy do druku

 

Cel główny projektu

Celem projektu jest wzmocnienie kwalifikacji zawodowych, kompetencji oraz doświadczenia zawodowego zgodnych z potrzebami regionalnego rynku pracy umożliwiających uzyskanie zatrudnienia przez 84 osoby ( w tym 42 kobiety) Projekt skierowany jestdo zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy pracowników przedsiębiorstw sektora MŚP, pracowników przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne, pracowników przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, pracowników przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu woj. śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu woj. śląskiego z nimi powiązanych.

 

Projekt zakłada objęcie bezpłatnym wsparciem 84 osób, pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem , przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych (w okresie 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu) z przyczyn dotyczących zakładu pracy poprzez zindywidualizowane wsparcie doradcze i szkolenie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, które zidentyfikowane zostaną jako niezbędne do znalezienia zatrudnienia

 

Harmonogram zajęć - kierowca TIRa

Grupa 1 (kierowca TIRa)
Grupa 2 (kierowca TIRa)
Grupa 3 (kierowca TIRa)
Grupa 4 (kierowca TIRa)
Grupa 5 (kierowca TIRa)
Pobierz harmonogram
harmonogram
Pobierz harmonogram
harmonogram
Pobierz harmonogram
harmonogram
Pobierz harmonogram
harmonogram
Pobierz harmonogram
harmonogram


Harmonogram zajęć - przedstawiciel handlowy

Grupa 1 (przedstawiciel handlowy)
Grupa 2 (przedstawiciel handlowy)
Pobierz harmonogram
harmonogram
Pobierz harmonogram
harmonogram

Dokumenty dotyczące zatrudnienia subsydiowanego:

 

Biuro Projektu - dane kontaktowe

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem projektu:

tel: 732 765 123
e-mail: dobrezmiany@osksilesia.com.pl silesiaoutplacement@gmail.com

ul. Mickiewicza 10 40-092 Katowice III Piętro Domofon nr.33