Fundusze Europejskie, śląskie, Unia Europejska

Młodzi mają głos!

Formularz zgłoszeniowy dla grupy "Przedstawiciel Handlowy"

Dane podstawowe


Adres zamieszkania

Projekt skierowany jest do osób, które uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa śląskiego.


Dane kontaktowe


Informacje dodatkowe


Oświadczam, że:

 1. zamieszkuję i/lub jestem zameldowany/a na terenie województwa śląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
 2. spełniam kryteria rekrutacji do Projektu, tzn. jestem osobą bierną zawodowo w wieku 18-29 lat, która nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
 3. nie uczestniczę/nie uczestniczyłem/łam w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,
 4. nie należę do żadnej z poniższych grup:
  • młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
  • matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
  • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
  • absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu) - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze są prowadzone dla dzieci i młodzieży,
  • matki przebywające w domach samotnej matki,
  • osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).
  • osoby odbywające karę pozbawienia wolności,
  • osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy i skierowane do objęcia Programem Aktywizacja i Integracja w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 5. zapoznałem/łam się z zasadami udziału w w/w Projekcie i wyrażam zgodę na uczestnictwo w nim,
 6. jestem świadomy/a, że złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem mnie do udziału w w/w Projekcie,
 7. w przypadku zakwalifikowania mnie do udziału w Projekcie zobowiązuję się do wypełniania dokumentów związanych z Projektem; w razie wystąpienia wątpliwości przedstawię inne informacje, o ile będą niezbędne do wyjaśnienia wątpliwości,
 8. zamierzam skorzystać ze wszystkich proponowanych form wsparcia w ramach Projektu, tj.: poradnictwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego, coachingu, szkoleń zawodowych, pośrednictwa pracy oraz stażu zawodowego/zatrudnienia subsydiowanego. Jak również w ramach swoich możliwości do podjęcia zatrudnienia w okresie do 3-miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie,
 9. zostałem/łam poinformowany/a, że Projekt „Młodzi mają głos!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
 10. wyrażam/nie wyrażam zgody na zamieszczenie zdjęć z moim wizerunkiem na stronie internetowej OSK Silesia
 11. akceptuję warunki rezygnacji z udziału w projekcie.


W związku ze zgłoszeniem się do projektu "Młodzi mają głos!" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ( Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy POWER.01.02.01-24-0032/18), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Silesia Piotr Doniec mający siedzibę przy ul. Mickiewicza 16, 40-092 Katowice.
 2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków związanych z realizacją projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020;
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w projekcie. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu
 4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.