Fundusze Europejskie, śląskie, Unia Europejska

Skuteczni 30+

Projekt „Skuteczni w działaniu 30+” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 z Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu, Poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i
pozostających bez zatrudnienia.

Wartość projektu wynosi: 3 199 264,76 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 039 301,52 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej 132 osób bezrobotnych (min. 52 osoby),
biernych zawodowo (min. 40 osób) oraz pracujących (40 osób), znajdujących się w niekorzystnej sytuacji
na rynku pracy mieszkańców miast województwa śląskiego powyżej 30 roku życia, posiadających
niskie kwalifikacje poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji
zawodowo-edukacyjnej 

Za udział w szkoleniach otrzymasz do stypendium oraz zwrot kosztów dojazdu. 

 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

POBIERZ REGULAMIN PROJEKTU 

 

Grafik GR 15

 

Projekt skierowany jest do 132 osób, które ukończyły 30 rok życia, zamieszkujących na terenie
województwa śląskiego  (w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego) z jednej z poniższych grup:
- osoby bezrobotne i bierne zawodowo
 -reemigranci
- imigranci
- osoby ubogie pracujące
- osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny
- osoby pracujący na umowach krótkoterminowych oraz w ramach umów cywilnoprawnych, których mies.
zarobki nie przekraczają wysokości min. wynagrodzenia
z wyłączeniem os. odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem os. objętych dozorem
elektronicznym.

W ramach projektu każda osoba weźmie udział w cyklu szkoleń:
• Monter suchej zabudowy wnętrz i ociepleń (200 godzin) lub Kurs zawodowy dla przedstawicieli handlowych
• Radzenie sobie ze stresem (15 godzin)
• Zarządzanie czasem (15 godzin)

• Kurs ECLD Base

• Kurs Przedstawiciela handlowego

oraz dla 134 osób kurs prawa jazdy kat. B

Dodatkowo oferujemy dla wszystkich uczestników kursu:
• Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
• Wsparcie Mentora
• Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
• Stypendium szkoleniowe za uczestnictwo w szkoleniach
• Opłacone składki ZUS

oraz dla 20 osób 3-miesięczny staż zawodowy wraz ze stypendium stażowym

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

  • kobiety
  • osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 1 roku)
  • osoby, które ukończyły 50 rok życia
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby ubogie pracujące

 

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione:

materiały szkoleniowe,
poczęstunek podczas szkoleń,
egzamin zewnętrzne po szkoleniach zawodowych,
stypendium za udział w szkoleniach zawodowych,
zwrot kosztu dojazdu na szkolenia,
w przypadku kursu prawo jazdy kat. B – badanie lekarskie,
w przypadku stażu – stypendium stażowe oraz ubezpieczenie NNW

Wzrost szans na poprawę sytuacji zawodowej nastąpi w wyniku:
1. zwiększenia kompetencji zawodowych związanych z budownictwem oraz kompetencjami
interpersonalnymi - udział w szkoleniach zawodowych i miękkich,
2. zwiększenia kompetencji związanych z aktywnym poszukiwaniem pracy i umiejętnościami w zakresie
funkcjonowania w środowisku pracy - poradnictwo zawodowe, Indywidualne Plany Działania, mentoring,
3. zwiększenia lub nabycie doświadczenia zawodowego - staże,
4. zwiększenia szans na podjęcie zatrudnienia w przedsiębiorstwach branży budowlanej - pośrednictwo
pracy.

 

Biuro Projektu - dane kontaktowe

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem projektu:


tel: 732 765 123, 698 676 565
e-mail: osksilesia@gmail.com
ul. Mickiewicza 10, 40-092 Katowice III Piętro Domofon nr. 33
od poniedziałku do piątku w godzinach 11-16:30