Fundusze Europejskie, śląskie, Unia Europejska

Skuteczni w działaniu 30+

Formularz zgłoszeniowy

Dane podstawowe


Adres zamieszkania


Dane kontaktowe


Informacje dodatkowe


Oświadczam, że:

 1. zamieszkuję i/lub jestem zameldowany/a na terenie województwa śląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
 2. spełniam kryteria rekrutacji do Projektu, tzn. jestem osobą powyżej 30 roku życia, która nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nie pracuje lub pracując nie osiągam dochodów większych niż minimalna stawka krajowa,
 3. nie uczestniczę/nie uczestniczyłem/łam w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,
 4. nie należę do żadnej z poniższych grup:
  • młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
  • matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
  • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
  • absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu) - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze są prowadzone dla dzieci i młodzieży,
  • matki przebywające w domach samotnej matki,
  • osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).
  • osoby odbywające karę pozbawienia wolności,
  • osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy i skierowane do objęcia Programem Aktywizacja i Integracja w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 5. zapoznałem/łam się z zasadami udziału w w/w Projekcie i wyrażam zgodę na uczestnictwo w nim,
 6. jestem świadomy/a, że złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem mnie do udziału w w/w Projekcie,
 7. w przypadku zakwalifikowania mnie do udziału w Projekcie zobowiązuję się do wypełniania dokumentów związanych z Projektem; w razie wystąpienia wątpliwości przedstawię inne informacje, o ile będą niezbędne do wyjaśnienia wątpliwości,
 8. zamierzam skorzystać ze wszystkich proponowanych form wsparcia w ramach Projektu, tj.: poradnictwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego, coachingu, szkoleń zawodowych, pośrednictwa pracy oraz stażu zawodowego/zatrudnienia subsydiowanego. Jak również w ramach swoich możliwości do podjęcia zatrudnienia w okresie do 3-miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie,
 9. zostałem/łam poinformowany/a, że Projekt „Skuteczni w działaniu 30+” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
 10. wyrażam/nie wyrażam zgody na zamieszczenie zdjęć z moim wizerunkiem na stronie internetowej OSK Silesia
 11. akceptuję warunki rezygnacji z udziału w projekcie.


W związku ze zgłoszeniem się do projektu "Skuteczni w działaniu 30+" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ( Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy POWER.01.02.01-24-0032/18), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Silesia Piotr Doniec mający siedzibę przy ul. Mickiewicza 16, 40-092 Katowice.
 2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków związanych z realizacją projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020;
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w projekcie. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu
 4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.